Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Bockach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach dostępnej pod adresem

http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/jed_org_i_p/jed_org.html
oraz strony internetowej:

http://bibliotekabocki.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
  Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-05

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-20

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Justyną Jurczuk na adres poczty elektronicznej t.modzelewska@gminabocki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 655 46 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Uwaga ! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej
w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych
i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach

Plac Armii Krajowej 5

17-111 Boćki

t.modzelewska@gminabocki.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do Biblioteki usytuowanego od bocznej uliczki dojazdowej pomiędzy budynkiem GBP w Boćkach a Cerkwią prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek posiada główne wejście od placu Armii Krajowej z podjazdem, lecz od pomieszczeń GBP w Boćkach dzieli go wysoki próg.

Pomiędzy budynkami Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach a Urzędem Gminy w Boćkach umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Pomieszczenia zajmowane przez Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach znajdują się na parterze.
Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się pomieszczenie GBP w Boćkach, do której można zwrócić się o pomoc lub wskazanie docelowego miejsca.
Na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń na piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący nie został oznaczony alfabetem Braille’a. Winda nie została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boćkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obecnie brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście zrealizować.